Regulamin Mini Biegowego Weekendu Majowego w Arłamowie

Mini Weekend Majowy w Arłamowie
03.05.2024 r.


1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja wśród dzieci biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja zdrowego stylu życia, wśród dzieci.


2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza
 • Stowarzyszenie Sportowe Arłamów
 • Hotel Arłamów


3. INFORMACJE I KONTAKT

www.przemyskiklubbiegacza.pl
pkb.przemysl@gmail.com
sport@arlamow.pl

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha • tel. 608 511 542 • m.jalocha67@gmail.com

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653 • b.jalocha00@gmail.com

Koordynator biegu
Radosław Korczak • tel  668599302 •  r.korczak@arlamow.pl

4. TERMIN I MIEJSCE

 • 03.05.2024 r. Hotel Arłamów


5. PROGRAM ZAWODÓW

 • 10:15 – Wspólna rozgrzewka.
 • 10:30 – Mini Bieg Niepodległości w Arłamowie
  • I bieg – roczniki 2019 i młodsze ( do 5 lat) dystans 200m.
  • II bieg – roczniki 2018 – 2015 (6 – 9 lat) dystans 300m.
  • III bieg – roczniki 2014 – 2011 (10 – 13 lat) dystans 600m.
 • 12:40 – dekoracja zwycięzców biegu dzieci.

6. TRASA, DYSTANS

Trasa biegu przebiega wokół terenu hotelu.

 • Dystans 200m – bieg I.
 • Dystans 300m – biegi II.
 • Dystans 600 m – bieg III.

Nawierzchnia: kostka brukowa, asfalt.

7. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów, depozyt znajdować się będzie w Sali konferencyjnej C Hotelu Arłamów
 • Szatnie, natryski dla zawodników znajdować się będą w obiektach sportowych Hotelu Arłamów
 • Biuro zawodów czynne będzie w piątek 3 maja 2024 r. w godz. 8:00 – 10:00.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.


8. KLASYFIKACJA

 • Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) umieszczonych w numerze startowym (do zwrotu po biegu).
  • I bieg – roczniki 2019 i młodsze ( do 5 lat) dziewczęta, chłopcy.
  • II bieg – roczniki 2018 – 2015 (6 – 9 lat) dziewczęta, chłopcy.
  • III bieg – roczniki 2014 – 2011 (10 – 13 lat) dziewczęta, chłopcy.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od strzału startera).
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.


9. UCZESTNICTWO

 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie lub podpisanie w biurze zawodów pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Uczestnik i prawny opiekun przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej zgody oznacza, że uczestnik i prawny opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go, i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe z transponderem pomiarowym (chipem) przymocowane do koszulek sportowych na piersiach pod groźbą dyskwalifikacji. Po biegu zwracamy numer startowy.


10. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu odbywają się przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie biegu do dnia 28 kwietnia 2024 r. lub osobiście 11 listopada 2023 r. w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej.
 • Opłata startowa 20 zł, w biurze zawodów 40 zł.
 • Ze względu na limit 100 osób liczy się kolejność wpłat !!!
 • Opłatę startową należy wpłacać poprzez system online.
 • W przypadku odwołania biegu zwrot 100% wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Jest możliwości przeniesienia jej na inną osobę. Prosimy o kontakt.


11. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

 • W kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców – miejsca I-III.


12. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Elektroniczny pomiar czasu.
  • Agrafki.
  • Pamiątkowy medal.
  • Napoje i lekki posiłek na mecie.


13. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.


14. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz w biurze zawodów.
 • Zgubienie lub zniszczenie numeru startowego spowoduje obciążenie zawodnika kwotą 20 zł
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.